नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
बवियाचौर, सुर्खेत


क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक/सार्वजनिक सेवा वडापत्र

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बावियाचौर, सुर्खेत

क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक/सार्वजनिक सेवा वडापत्र

सि.नं.

सेवा सुविधाको विवरण

आवश्यक पर्ने कागजपत्र प्रमाणहरु

लाग्ने समय

लाग्ने शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी, शाखा, उपशाखा, इकाई

गुनासो सुन्ने अधिकारी

क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था

कैफियत

१. नागरिकता सम्बन्धी

१.१

वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता

क) निवेदक यस क्षेत्रकै भएको हकमा :

१. अनुसूची १ को फाराममा गा.वि.स. भएमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको, न.पा. भएमा प्रमुख वा उपप्रमुख, जि.वि.स.भएमा सभापति वा उपसभापतिको सिफारिस ।

२. बाबुको र आमाको ना.प्र. र विवाहित महिला भए पतिको ना.प्र.को प्रतिलिपि, सो नभए दाजु वा वंशज खुल्ने तीन पुस्ता भित्रको नातेदारको ना.प्र.को प्रतिलिपि र नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र ।

३. बाबु, आमा वा ना.प्र.बाट भिड्ने व्यक्तिबाट सनाखत, सो नभए दाजु भाई वा नजिकको अभिभावकको सनाखत ।

४. उक्त प्रमाणहरु पेश हुन नसकेमा वंशज खुल्ने अन्य प्रमाणहरु ।

५. फोटो २ प्रति

६. जन्ममिति खुल्ने शौक्षिक प्रमाणपत्र वा जन्मदर्ता पत्र ।

ख) अन्य जिल्लाबाट बसाई सराई गरी आउनेको हकमा :

१. स्थानीय पंजीकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको बसाईसराईको प्रमाणपत्र ।

२. जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा ।

३. घरको नक्सा पास प्रमाणपत्र ।

४. पानी विजुली, टेलिफोन महसुल कार्ड जस्ता घर बासको प्रमाण ।

५. बसाई सरेर आउनेहरुको लागि बसाई सरी आएको जिल्लाबाट बाबु आमा वा सनाखत गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको अभिलेख माग गरी सोको भिडेको अभिलेख प्राप्त हुनु पर्नेछ ।

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन

रु १०।­ को टिकट

कार्यालय प्रमुखर नागरिकता शाखाका ना.सु हरि प्रसाद सापकोटा

कार्यालय प्रमुख

तोकिएको कागजात, प्रमाण शुल्क बुझाउदा पनि तोकिएको समयमा निर्धारित सेवा सुविधा उपलब्ध नभएमा वा नहुनुको कारणबाट चित्त नबुझेमा वा कुनै प्रकारको क्षति पुग्न गएमा कसले, कहिले, कुन कामको सिलसिलामा, के कसरी क्षति पुग्न गएको हो सोको एकिन माग सहित जिल्ला प्र.जि.अ. समक्ष निर्धारित ढाँचामा उजुरी दिन सकिनेछ । उक्त उजुरी उपर छानविन गरी ठहर भए बमोजीमको क्षतिपूर्ति पिडित सेवाग्राहीलाई दिइने छ ।

 

२. नाबालक परिचय पत्र सम्बन्धी :

 

२.१

नाबालक परिचय पत्र तथा प्रतिलिपि

बाबु र आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित स्थायी ठेगाना यस क्षेत्र भएको हकमा बच्चा समेत उपस्थित गराई निम्न प्रमाण÷कागजहरु पेश गर्नु पर्नेछ :

१. तोकिएको ढाँचा बमोजीमको निवेदन

२. नाबालकको जन्मदर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

३. बाबु आमाको ना.प्र.को प्रतिलिपि

४. बाबु आमाको विवाह दर्ताको प्र.प.

५. बच्चाको शौक्षिक योग्यताको प्र.प.भए सोको प्रतिलिपि

६. बच्चाको ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

७. विदेशमा जन्म भएको भए सम्बन्धीत मुलुकबाट जारी भएको Birth Certificate।

८. कर्मचारी परिवार वा बसाईसरी आएको हकमा नागरिकताको लागि तोकिएका कागजपत्रहरु ।

९. दरखास्त दिन आँउदा पेस गरेका कागजपत्रको सक्कल प्रति लिई आउनु पर्नेछ ।

सबै प्रमाण पुगेमा दरखास्त दिएकै दिन

रु १०।­ को टिकट

कार्यालय प्रमुख र प्रशासन शाखाका ना.सु द्रुवप्रसाद अधिकारी

कार्यालय प्रमुख

 

३. ३. आदिवासी जनजाती तथा दलित र अन्य कुनै व्यहोरा प्रमाणित सन्बन्धी :

 

 

३.१

आदिवासी जनजाती र दलित प्रमाणित

१. मनासिव व्यहोरा खुलेको निवेदन

२. नागरिकताको प्र.प.को प्रतिलिपि

३. स्थानीय निकायको सिफारिस तथा प्रहरी सर्जमिन

४. माग भएको व्यहोरा प्रमाणित गर्नुपर्ने विषय हेरी थप कागज आवश्यक पर्न सक्नेछ ।

आवश्यक जाँचबुझ सकेको भोलिपल्ट

रु १०।­ को टिकट

कार्यालय प्रमुखर प्रशासन शाखाको ना.सु द्रुवप्रसाद अधिकारी

कार्यालय प्रमुख

 

 

४. शान्ति सुरक्षा तथा उजुरी सम्बन्धी :

 

 

४.१

शान्ति सुरक्षाको निवेदन

१. निवेदकको ना.प्र.को प्रतिलिपि वा निजको पहिचान दिने कागजात संलग्न राखि मनासिव व्यहोरा खुलेको निवेदन ।

सोही दिन

रु १०।­ को टिकट

कार्यालय प्रमुखर प्रशासन शाखाको ना.सु कालीप्रसाद पौडेल

कार्यालय प्रमुख

 

 

४.२

गुनासो वा ठाडो उजुरी

१. निवेदकको ना.प्र.को प्रतिलिपि वा निजको पहिचान दिने कागजात संलग्न राखि मनासिव व्यहोरा खुलेको निवेदन ।

सोही दिन

रु १०।­ को टिकट

कार्यालय प्रमुखर प्रशासन शाखाको ना.सु कालीप्रसाद पौडेल

कार्यालय प्रमुख

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धमा थप केहि बुझ्नु परेमा कार्यालयमा सम्पर्क वा aaobabiyachaur@gmail.com मा मेल गर्न सकिनेछ ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय