Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , बाबियाचौर, सुर्खेत

बाबियाचाैर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , बाबियाचौर, सुर्खेत

बाबियाचाैर

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

नागरिक वडापत्र

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी इलाका प्रशासन कार्यालय बावियाचौर सुर्खेत
गुनासो सुन्ने कर्मचारी बलविर थापा